Yksityinen työnvälitys

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö

Suomessa yksityistä työnvälitystä hoitavat pääasiassa henkilöstöpalveluyritykset. Yksityinen ja julkinen työnvälitys on tehnyt yhteistyötä jo pitkään, mutta viime vuosina yhteistyötä on entisestään lisätty ja tehostettu. Konkreettisena esimerkkinä yhteistyöstä ovat työnvälityksen pilottihankkeet. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. 

Lue lisää uusimmista piloteista >>

Maakuntauudistus ja kasvupalvelulaki

Vuonna 2019 voimaan astuva maakuntauudistus tuo suuria muutoksia kansalaisten arkeen. Erityisesti alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskeva laki on julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyön syventämisen kannalta merkittävä lainsäädäntöhanke. Muutos on toivottu, ja uusi malli mahdollistaa innovatiiviset palvelut ja palvelukokonaisuudet, joita nykyjärjestelmällä ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Uudistuksen myötä työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tot (TE-toi­mis­tot) sekä elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set (ELY-kes­kuk­set) lakkautetaan. Työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lui­den järjestämisestä vastaavat maakunnat ja niiden tuottamisesta yk­si­tyi­set yritykset, kun­nat tai kol­mas sek­to­ri.

Kasvupalvelut toteutetaan monituottajamallilla, jolloin yksityisen sektorin tuottamia palveluita hyödynnetään mahdollisimman paljon. Maakunta itse vastaa palvelujen tuottamisesta vain silloin, kun markkinoilta ei löydy sopivia palveluntuottajia tai kyse on tehtävistä, joita ei voi viedä markkinoille. Nämä kasvupalvelulakiehdotuksessa olevat määritelmät toimivat koko toiminnan ytimenä. 

Työvoimahallinnon uudistaminen on hallituksen kärkihanke

Juha Sipilän hallitus asetti yhdeksi kärkihankkeeksi työvoimahallinnon uudistamisen työllistymistä tukevaksi. Kärkihankkeen toimenpiteenä on muun muassa, että yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään:

Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sopimusperusteista (ns. kumppanuusyhteistyö) ja ostopalveluyhteistyötä.
Työnvälityksen kumppanuusyhteistyötä lisätään yksityisten rekrytointiyritysten, ammatti- ja toimialaliittojen sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Vuonna 2015 solmittujen yhteistyösopimusten toimivuus ja vaikuttavuus arvioidaan ja tehdään arvioinnin perusteella kehittämisehdotukset.
Ostopalvelun käyttöä lisätään mm. työnhaun tukemisessa ja työhönvalmennuksessa.

HPL:n ja TEM:n välinen yhteistyösopimus

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä työnvälityksessä. Yhteisenä tavoitteena on löytää työttömille töitä ja työnantajille hyviä työntekijöitä.

Hallituksen rakennepoliittisten linjausten mukaisesti julkiselta työnvälitykseltä ja yrityspalveluilta edellytetään jatkossa vahvempaa verkostoitumista, toimivia kumppanuuksia ja asiakaslähtöistä palvelua. Kumppanuusyhteistyö perustuu työllisyyden hoidon yhteiseen tahtotilaan ja tavoitteisiin sekä toimijoiden tunnistettuihin vahvuuksiin.

 

Säästöjä yhteiskunnalle

Henkilöstöpalveluala auttaa työpaikkoja ja työntekijöitä kohtaamaan nopeammin:

  • Jos työttömyysjaksot lyhentyisivät yhdellä päivällä, vuodessa säästyisi 26 miljoonaa euroa
  • Jos työttömyys alenisi yhdellä prosentilla, vuodessa säästyisi miljardi euroa