Väylä kotoutumiseen

TEM:n mukaan työttömistä työnhakijoista lokakuun lopussa 2016 oli ulkomaiden kansalaisia 30 500, mikä on 200 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA­maiden kansalaisia 9 400, mikä on 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Ulkomaalaiset tekevät useammin vuokratyötä

Tilastokeskuksen mukaan noin prosentti (21 000) suomalaistaustaisista palkansaajista työskenteli työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta vuonna 2014, kun ulkomaalaistaustaisilla osuus oli neljä prosenttia (6 000). Ulkomaalaistaustaiset muodostivat noin viidenneksen (19 %) kaikista vuokratyön tekijöistä vuonna 2014. Vuokratyön tekeminen oli yhtä yleistä miehillä ja naisilla molemmissa ryhmissä. Suomalaistaustaisilla vuokratyön teko keskittyi lähinnä enintään perusasteen koulutuksen suorittaneisiin, mutta ulkomaalaistaustaisilla vuokratyötä tehtiin kaikissa koulutusryhmissä.

Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia

EVAn Analyysin Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa mukaan Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi. Vuotuisen nettomaahanmuuton pitäisi miltei kaksinkertaistua nykyiseltä noin 18 000 maahan muuttajan tasolta.

Maahanmuuton lisäämisellä voidaan kasvattaa työikäisen väestön määrää ja tavoitella työllisyysasteen nostamista kestävälle 75 prosentin tasolle. Enemmistö nykyisistä maahanmuuttajista on työikäisiä, ja maahanmuuttajien työllisyysaste on noin 50 prosenttia.

Työikäisen väestön määrä vähenee noin 10 000 henkilöllä vuosittain, kun eläkkeelle poistuvat ikäluokat ovat työelämään siirtyviä suurempia. Samalla työllisyysasteemme on laskenut 69 prosenttiin, kun etenkin miesten työllisyys on alentunut.

Lisää työvoimaa ei ole suuressa määrin saatavissa työvoiman ulkopuolisista ryhmistä, kuten opiskelijoista, kotiäideistä tai eläkeläisistä. Nykytyöttömistä arviolta 101 000 eli 31 prosenttia on vaikeasti työllistettävissä, sillä heillä on alhainen koulutustaso, korkea ikä ja pitkäkestoinen työttömyys.

Ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnille pelisäännöt

Työperäinen maahanmuutto Suomeen on viime vuosina lisääntynyt. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Vuokratyö tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen myös Suomessa asuville ulkomaalaisille.

HPL on laatinut Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt, joiden tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.